Phòng Junior Suite

Phòng Junior Suite

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích38m2 - 42m2
Check Details

Phòng Honeymoon Suite

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích30m2
Check Details

Phòng Family Suite

Giường2
Sức chứa tối đa3
Phong cáchIndochina
Diện tích45m2 - 50m2
Check Details

Phòng Grand Fleuve Suite

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích50m2 - 60m2
Check Details